ศรัทธาในพระตถาคต

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเป็นผู้นำอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกบาฬีและภาคแปล ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 เมษยน

Advertisements

%d bloggers like this: